Терминологични справки в областта на достиженията на правото на ЕС (acquis)

Дата: 30-04-2009

Term searchПрез м. април започна функционирането на електронна многоезична база данни от термини, терминосъчетания, ключови думи и ключови изрази от всички 20 области на достиженията на правото на ЕС (acquis) на български, английски, френски и немски език. Достъпът до нея е свободен и се осъществява през обновената Интернет страница на Центъра за преводи и редакции (ЦПР).

Търсенето на термини и терминологични словосъчетания в електронната база данни може да се извършва по ключова дума и по област от достиженията на правото на ЕС (acquis). След въвеждането на търсената дума или словосъчетание на български (или на английски) език, се появява превод и на останалите три езика. Първоначалният обем на термините, включени в нея, е 3 000, но се предвижда тя да бъде периодично обновявана с нови.

Терминологичната база данни е резултат от процеса по превод и редакция на актове от първичното и вторично законодателство на Европейския съюз на български език, осъществен от екипа на Центъра за преводи и редакции във връзка с присъединяването на Република България към Европейския съюз.

Нейното създаване има за цел да подпомогне служителите от централната, областните и общинските администрации при работата им със специализираната терминология от правото на Европейския съюз и в този смисъл да спомогне за по-ефективното използване на вече съгласуваните и установени в процеса на превод на acquis термини.

Разработването на многоезичната електронна база данни е извършено в рамките на проекта на Центъра за преводи и редакции „Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативната програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Project-opak_bg Project-esf_bg Project-es_bg

Проект "Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.