Центърът за преводи и редакции (ЦПР) е административна структура към министъра на държавната администрация и административната реформа, създадена с Постановление на Министерски съвет № 105 от 25 април 2001 г., която официално и институционално е ангажирана да подготви терминологично единен превод на достиженията на правото на Европейския съюз (acquis communautaire).

В периода на присъединяването на България към ЕС, екипът на Центъра работи за осъществяването на тази отговорна мисия, в резултат на което са преведени повече от 100 000 страници - формат Официален вестник на Европейския съюз – нормативни актове от европейското законодателство, които съставляват достиженията на правото на Европейския съюз (acquis) - Учредителни договори, договори за присъединяване към ЕС, регламенти, решения, директиви, както и 1 011 ключови решения от съдебната практиката на Съда на ЕО и на Първоинстанционния съд, международни договори с трети страни и др.

01-07-2009

Приключи стартиралото в средата на м. март обучение на служителите от държавната администрация за по-ефективна работа с бази данни, съдържащи актове от европейското законодателство, работа с терминологични бази данни в областта на правото на ЕС в Интернет и използваната в тях специализирана терминология.

24-06-2009

На 24 юни 2009 г., Центърът за преводи и редакции (ЦПР) към министъра на държавната администрация и административната реформа, с любезното съдействие на Представителството на Европейската комисия в България, проведе в Информационния център на ЕС заключителна пресконференция по проект „Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство”, който се финансира по ОПАК, съфинансирана от Европейския социален фонд. Пресконференцията беше организирана във връзка с предстоящото – на 9 юли 2009 г. – официално приключване на работата по проекта.

22-06-2009

Отпечатана е втора информационна дипляна за проекта на ЦПР с цел представяне и популяризиране на постигнатите резултати

Центърът за преводи и редакции отпечата и вече разпространява втората информационна дипляна, която има за цел да представи и популяризира резултатите, постигнати в рамките на проекта „Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Последни обяви

Няма намерени обяви!
Няма намерени обяви!
Project-opak_bg Project-esf_bg Project-es_bg

Проект "Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.